Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trẻ trên địa bàn tỉnh
Xây dựng chính quyền

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trẻ trên địa bàn tỉnh

08:10 10/06/2020

Nhằm tạo điều kiện nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hoàn thiện các kỹ năng cơ bản cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trẻ; Sở Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 906/TB-SNV ngày 09/6/2020 đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm cử đối tượng tham gia dự học lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trẻ trên địa bàn tỉnh

Cụ thể như sau:
Về đối tượng, nội dung:
- Đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức trẻ (dưới 30 tuổi), ưu tiên công chức, viên chức vừa được tuyển dụng vào công tác tại các cơ quan đơn vị; cán bộ cấp xã vừa được bổ nhiệm, phê chuẩn chức danh bầu cử (số lượng không hạn chế, học ngoài giờ hành chính). Không cử đối tượng đã có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc cán bộ, công chức cấp xã đã được bồi dưỡng theo Đề án 567 tham gia dự học. 
- Nội dung bồi dưỡng: các kỹ năng cơ bản đối với cán bộ, công chức, viên chức trẻ, gồm:
(1) Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính;
(2) Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công vụ và văn hóa công sở;
(3) Kỹ năng xây dựng kế hoạch và phương pháp tổ chức làm việc.
Về thời gian và địa điểm:
- Thời gian của khóa bồi dưỡng là 02 tuần (học viên tập trung thực học vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, thời gian còn lại học viên tự nghiên cứu theo tài liệu hướng dẫn của giảng viên).
- Địa điểm tổ chức: tại Hội trường Sở Nội vụ tỉnh An Giang (số 89 đường Trần Quang Diệu nối dài, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên).
- Thời gian khai giảng: dự kiến trong tháng 7 năm 2020 (trên cơ sở tổng hợp danh sách đăng ký, Sở Nội vụ sẽ có thông báo triệu tập đến từng học viên tham gia dự học).
Về kinh phí:
- Học viên được hỗ trợ toàn bộ học phí và tài liệu khi tham gia khóa học (từ nguồn kinh phí dành cho Chương trình phát triển thanh niên tỉnh).
- Chi phí hỗ trợ đi lại, ăn nghỉ của học viên tham gia bồi dưỡng được thực hiện theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang.
Các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi danh sách (theo mẫu) cử cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia lớp bồi dưỡng về Sở Nội vụ (qua Phòng CCHC và XDCQ) trước ngày 20 tháng 6 năm 2020 để tổng hợp, mở lớp theo Kế hoạch./.
Kèm theo theo file Thông báo số 906/TB-SNV 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

THIỆN NHÂN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online