Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tỉnh An Giang, giai đoạn 2022 - 2030”
Công tác Văn thư lưu trữ

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tỉnh An Giang, giai đoạn 2022 - 2030”

10:27 17/04/2023

Thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”.

Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ký ban hành Kế hoạch số 277/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tỉnh An Giang, giai đoạn 2022 - 2030”.

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tỉnh An Giang, giai đoạn 2022 - 2030” và định kỳ trước ngày 05 tháng 12 hằng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ. 
Kế hoạch cũng nêu rõ 06 nội dung cần thực hiện gồm: 1) Tổ chức thực hiện rà soát tài liệu trong Kho Lưu trữ lịch sử của tỉnh, khảo sát sưu tầm tài liệu quý, hiếm trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị kinh tế và nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang, các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia có nội dung tài liệu phù hợp với mục đích, yêu cầu; 2) xử lý khối tài liệu bị sai sót, thiếu thông tin; tu bổ, phục chế tài liệu giấy kém chất lượng trước khi đưa ra công bố; 3) Công bố tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh qua các thời kỳ lịch sử, phục vụ chiến lược phát triển kinh  tế - xã hội của tỉnh cũng như của đất nước thông qua các hình thức: Trưng bày, triển lãm, xuất bản ấn phẩm, xây dựng phim, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác; 4) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác công bố tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh; 5) Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động công bố tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh; 6) Xây dựng Cổng thông tin công bố tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang.
Kế hoạch được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030, phạm vi tài liệu đưa ra công bố là tài liệu lưu trữ hiện đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh và các tài liệu sưu tầm./.

Xem đầy đủ Kế hoạch tại đây.


17.4.2023/signed-277.pdf

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online