Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo năm 2018
Thanh tra

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo năm 2018

08:00 02/05/2019

Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

     Nghị định gồm 06 Chương, 25 Điều, cụ thể:
     - Chương I: Quy định chung gồm 2 Điều, Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh, Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng.
     - Chương II: Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo, gồm 6 Điều, từ Điều 3 đến Điều 8.
     - Chương III: Biện pháp thi hành Luật Tố cáo, gồm 15 Điều, từ Điều 9 đến Điều 23.
     - Chương IV: Điều khoản thi hành, gồm 2 Điều, từ Điều 24 đến Điều 25.
     Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2019 (tải về Nghị định
tại đây)./.

 

Văn Sang - Thanh tra Viên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online