Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2019
Công tác Văn thư lưu trữ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2019

09:48 26/09/2022

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 8/2022/TT-BNV 19 tháng 9 năm 2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ (sau đây gọi tắt là Thông tư sửa đổi, bổ sung).

Thông tư có 03 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2022.
- Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuôc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.
- Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c, điểm d, khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 6: Sửa đổi, bổ sung về đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương
- Bổ sung điểm a, điểm c, điểm d, khoản 1 Điều 6: Bổ sung các khái niệm từ ngữ theo quy định tại Thông tư số 8/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 19 tháng 9 năm 2022 quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ;
- Bổ sung khoản 4: Công dân có công lao đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển chung của Bộ Nội vụ hoặc một trong các ngành, lĩnh vực: Tổ chức nhà nước, Thi đua, khen thưởng; Tín ngưỡng, Tôn giáo; Văn thư, Lưu trữ.
- Bổ sung khoản 5: Các trường hợp khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
- Sửa đổi, bổ sung Điều 7: Sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn và điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương
- Bổ sung điểm b: thời gian hoạt động chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.
- Bổ sung điểm c: thời gian hiện đang công tác hoặc trước khi nghỉ hưu.
- Bổ sung điểm b, điểm c, điểm d khoản 2:  thời gian giữ chức vụ.
- Bổ sung điểm đ: Thời gian giữ chúc vụ được tính để xét tặng Kỷ niệm chương được cộng dồn nếu cá nhân không phụ trách liên tục các ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.
- Bổ sung khoản 4: Cá nhân có sáng kiến, giải pháp, công trình khoa học được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, có giá trị thực tiễn, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của ngành Nội vụ; cá nhân hiến tặng tài liệu cho các Trung tâm Lưu trữ Quốc Gia; cá nhân có sự giúp đỡ, ủng hộ về tài chính hoặc vật chất cho sự phát triển của Bộ Nội vụ hoặc một trong các lĩnh vực: Tổ chức nhà nước; Thi đua, khen thưởng; Tín ngưỡng, Tôn giáo; Văn thư, Lưu trữ.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3, khoản 5 Điều 11 Sửa đổi, bổ sung về trình tự xét tặng Kỷ niệm chương
- Bổ sung khoản 1: quy định cụ thể trách nhiệm về tiếp nhận, thẩm định hồ sơ.
- Bổ sung khoản 3, khoản 4: quy định cụ thể trách nhiệm và thời gian về tiếp nhận, thẩm định hồ sơ.
- Chuyển khoản 2 Điều 13 vào khoản 5 Điều 11: bổ sung quy định về trình tự thời gian.
- Sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều 12 Sửa đổi, bổ sung, thay thế về Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
- Thay thế phụ lục số III, IV, V ban hành kèm theo Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ bằng phụ lục số III, IV, V ban hành kèm theo Thông tư này.
 Điều 2 Bổ sung, thay thế bãi bỏ một số cụm từ của một số Điều và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.
- Bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 6; điểm a, khoản 2, Điều 11: thay thế một số cụm từ.
- Bãi bỏ khoản 2 Điều 10 Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.
 Điều 3 Quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản và trách nhiệm thi hành Thông tư.
(
Tệp đính kèm Thông tư 8/2022/TT-BNV)

Sơn Yến - Chi cục VTLT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online