Lấy ý kiến dự thảo quy định về quản lý người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
Xây dựng chính quyền

Lấy ý kiến dự thảo quy định về quản lý người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

01:55 25/07/2022

Triển khai thực hiện nội dung Chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh “Quy định về quản lý người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Văn bản, Sở Nội vụ trân trọng đề nghị Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (sau khi tổng hợp ý kiến các xã, phường, thị trấn – đối tượng chịu tác động trực tiếp) có ý kiến đóng góp bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 08 tháng 8 năm 2022.
Việc quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ, việc tuyển chọn, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật (gọi chung là quản lý) người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, điều chỉnh ảnh hưởng đến toàn thể bộ máy hệ thống chính trị tại cơ sở. Vì vậy, Sở Nội vụ rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến của Quý cơ quan (Dự thảo văn bản đăng tải công khai tại trang thông tin điện tử Sở Nội vụ theo địa chỉ http://sonoivu.angiang.gov.vn. Các cá nhân có thể góp ý trực tiếp qua Thư ký tổ soạn thảo theo địa chỉ email: mtnhan@angiang.gov.vn hoặc số điện thoại: 0987.484.686) để tổng hợp, hoàn chỉnh trình cấp có thẩm quyền theo quy định./. 

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thiện Nhân

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online