Kiểm tra cải cách hành chính tỉnh năm 2023 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Sở Công Thương
Cải cách hành chính

Kiểm tra cải cách hành chính tỉnh năm 2023 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Sở Công Thương

04:07 30/06/2023

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh năm 2023; Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn kiểm tra CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2023, do ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra CCHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Sở Công Thương

Với các nội dung sau:
- Tình hình triển khai, tiến độ, chất lượng thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 876/KH-UBND ngày 23/12/2022;

Responsive image


 - Theo quy định tại Mục III Chương VII Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, Điều 11 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; 
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử. Kết quả triển khai cung ứng dịch vụ công trực tuyến; 
- Kết quả thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022; 
- Việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả thực hiện Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh An Giang; 
- Kết quả thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Theo đó, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Sở Công Thương. Làm việc với Lãnh đạo các đơn vị, cùng với các phòng chuyên môn liên quan về các nội dung kiểm tra nói riêng, tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 nói chung, ôngTrương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận, đánh giá cao nổ lực của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023, đồng thời Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế qua kiểm tra về thực hiện tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ đầu vào, số hóa kết quả giải quyết TTHC gửi cho người dân, doanh nghiệp còn thấp, cùng với đó là tháo gỡ những khó khăn các đơn vị gặp phải trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 về thực hiện thanh toán trực tuyến khi thực hiện giải quyết TTHC có phát sinh về thu phí. Kiến nghị các đơn vị tăng cường nghiên cứu các mô hình, sáng kiến trong cải cách hành chính, triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đi vào thực chất, tránh hình thức, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức của ngành về văn hóa công vụ, dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ đầu vào, số hóa kết quả giải quyết TTHC, chù động đề ra các giải pháp cải thiện chỉ số thành phần “chi phí không chính thức” liên quan đến Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI về nội dung “cung ứng dịch vụ công”..… trong thời gian tới.

Hiền Triết – Phòng CCHC&XDCQ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online