Giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP
Tổ chức - Bộ máy

Giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo nghị định 68/2000/NĐ-CP

09:45 18/12/2020

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về việc giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước; Phê duyệt số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021,

   Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành 02 (hai) Quyết định số 2871/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021 và Quyết định số 2872/QĐ-UBND về việc phê duyệt số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021, cụ thể như sau:
1. Đối với các cơ quan hành chính: Tổng số biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước là 2.425 biên chế và số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 195 người.
2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 33.756 người và số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 1.516 người.
3. Đối với hội có tính chất đặc thù: Tổng số lượng người làm việc là 231 người và hợp đồng lao động theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP là 01 người.
  Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các hội có tính chất đặc thù có trách nhiệm phân bổ, sắp xếp, bố trí số lượng người làm việc theo đúng chức danh nghề nghiệp, yêu cầu vị trí việc làm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; Thực hiện việc phân bổ, ký kết, sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/ND-CP cho các đơn vị thuộc thẩm quyền theo quy định; Báo cáo việc phân bổ, bố trí số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được giao về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) theo dõi, quản lý đồng thời rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế (bao gồm cả hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Song Khánh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online