Xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp
Tổ chức - Bộ máy

Xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

03:03 19/12/2023

Ngày 18 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Công văn số 1707/UBND-TH về việc xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

 Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Đối tượng xây dựng Đề án vị trí việc làm
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Các Sở, Ban ngành tỉnh; 
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
2. Nội dung Đề án vị trí việc làm
Nội dung Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
- Nội dung Đề án vị trí việc làm: xây dựng đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP (Đính kèm Đề án mẫu vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính; Đề án mẫu vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Phụ lục).
- Xác định cơ cấu ngạch công chức: Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức hành chính căn cứ danh mục vị trí việc làm và số lượng biên chế công chức bố trí theo từng vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức mình để xác định tỷ lệ % công chức giữ ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên… Trong đó, xác định tỷ lệ % công chức giữ ngạch chuyên viên chính không vượt quá 40% trong tổng số biên chế được giao (không tính số biên chế đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý).
- Xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc: Bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Hồ sơ đề nghị thẩm định Đề án vị trí việc làm
Các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ thẩm định), thành phần hồ sơ thẩm định gồm: 
- Tờ trình đề nghị thẩm định Đề án vị trí việc làm; 
- Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập (theo mẫu);
- Bản sao quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị; 
- Các văn bản khác có liên quan đến việc xây dựng Đề án vị trí việc làm (nếu có).
4. Thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm
- Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính.
- Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập: 
+ Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (thông qua Sở Nội vụ thẩm định theo khoản 3 Điều 6 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP).
+ Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, sau khi được Hội đồng quản lý thông qua (theo khoản 1 Điều 6 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP).
+ Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có Hội đồng quản lý thì phải thông qua Hội đồng quản lý trước khi quyết định phê duyệt (theo khoản 3 Điều 6 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP).
5. Trách nhiệm và thời gian thực hiện
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn chỉnh Đề án, gửi hồ sơ về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm 2024 để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.
Riêng các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ chi thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện việc tự phê duyệt Đề án vị trí việc làm của đơn vị gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ, kèm Quyết định phê duyệt và Đề án) chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm 2024 để theo dõi, kiểm tra.
- Giao Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị nghiệp công lập hoàn thành trong tháng 12 năm 2023; Đồng thời, thẩm định Đề án vị trí việc làm do các cơ quan, đơn vị gửi về trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoàn thành trong tháng 3 năm 2024. 
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét hướng dẫn thực hiện.
Tải Công văn số 1707/UBND-TH và các Đề án mẫu tại đây.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Bé Sáu - Phòng Tổ chức biên chế và TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online