Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Tổ chức - Bộ máy

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

03:15 25/12/2023

Ngày 08/12/2023, đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm; cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo các bộ, các cơ quan ngang bộ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang có đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố cùng tham dự.

 Responsive image
Toàn cảnh hội nghị ở điểm cầu trung tâm

Tại Hội nghị ông Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã thông qua báo cáo về kết quả xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã; phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 
Theo báo cáo tại hội nghị, trên cơ sở hướng dẫn thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung, nguyên tắc, phương pháp và kế hoạch xây dựng danh mục, bản mô tả VTVL cán bộ công chức viên chức Bộ Nội vụ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp thực hiện xây dựng danh mục, bản mô tả VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ, gửi Ban Tổ chức Trung ương để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế; đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về VTVL và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về VTVL và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tạo cơ sở pháp lý cho các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn VTVL công chức viên chức (CCVC) trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Responsive image 
Hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang

Tại Hội nghị đại diện một số địa phương như: UBND thành phố Hà Nội; TP Hồ Chí Minh; TP Đà Nẵng; TP Cần Thơ; TP Hải Phòng; UBND tỉnh: Kiên Giang, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Tây Ninh đã có phát biểu kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng đề án vị trị việc làm tại mỗi địa phương.

 Responsive image
Toàn cảnh hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến trên cả nước

Theo đó, các địa phương kiến nghị đề xuất với Chính phủ: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về xây dựng và quản lý VTVL trong hệ thống chính trị theo quy định Đảng, Quốc hội và của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; gắn việc phê duyệt VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách Nhà nước; đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, viên chức theo VTVL gắn với kết quả sản phẩm đầu ra và thực hiện trả lương theo VTVL phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương.
Lãnh đạo các bộ, ngành cũng đã có phát biểu trao đổi về những khó khăn vướng mắc của địa phương. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bộ Trưởng Bộ Nội vụ phát biểu theo đó đánh giá cao đến nay rất nhiều địa phương đã nổ lực, sáng tạo quyết tâm xây dựng vị trí việc làm tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình xây dựng vị trí việc làm, tại hội nghị này Bộ nội vụ sẽ tiếp thu những kiến nghị của các địa phương và thời gian tới sẽ có văn bản hướng dẫn tổng thể để tiếp tục triển khai việc xây dựng vị trí việc làm trên cơ cở chức năng nhiệm vụ của từng địa phương  đảm bảo nguyên tắc chung và không tăng biên chế...
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt các chủ trương, yêu cầu của việc xây dựng, quản lý VTVL theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định, hướng dẫn VTVL theo ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất, liên thông, đồng bộ trong hệ thống chính trị. Điều chỉnh kịp thời VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án VTVL và phê duyệt VTVL gắn với cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức theo VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý xây dựng đề án VTVL trên cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được cấp có thẩm quyền quyết định, bảo đảm phù hợp với hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực...

Giang_Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online