Tất cả các chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội đặc thù xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang đều được hưởng chế độ thù lao theo quy định
Xây dựng chính quyền

Tất cả các chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội đặc thù xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang đều được hưởng chế độ thù lao theo quy định

09:36 28/12/2020

Ngày 08 tháng 12 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND Quy định chế độ thù lao đối với người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù, có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.

           Theo đó: Chủ tịch Hội được hưởng mức thù lao hàng tháng bằng 1,50 lần so với mức lương cơ sở; Phó Chủ tịch Hội được hưởng mức thù lao hàng tháng bằng 1,00 lần so với mức lương cơ sở (Kinh phí thực hiện chế độ thù lao được ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước).

          Như vậy, hiện nay các chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội đặc thù xã, phường, thị trấn trong địa bàn tỉnh đều hưởng mức thù lao theo quy định của Trung ương và địa phương, cụ thể như sau:

           - Đối với người đã nghỉ hưu hiện giữ chức danh Chủ tịch Hội đặc thù xã, phường, thị trấn sẽ tiếp tục được hưởng mức thù lao hàng tháng tương ứng bằng 1,50 lần mức lương cơ sở (theo Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh điều chỉnh một số điều của Quyết định số 766/QĐ-UBND).

          - Đối với người đã nghỉ hưu hiện giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đặc thù xã, phường, thị trấn sẽ tiếp tục được hưởng mức thù lao hàng tháng tương ứng bằng 1,00 lần mức lương cơ sở (theo Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang).

       - Đối với người không thuộc đối tượng nghỉ hưu hiện giữ chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đặc thù xã, phường, thị trấn sẽ được hưởng mức thù lao hàng tháng tương ứng bằng 1,50 lần và 1,00 lần mức lương cơ sở (Theo Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh).

         Hiện tại, theo Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh, thì số Hội đặc thù có phạm vi hoạt động trong tỉnh là 13 Hội; số Hội đặc thù có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố là 08 hội; số Hội đặc thù có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn là 02 hội (gồm Hội Chữ Thập đỏ và Hội Người cao tuổi). Riêng đối với Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn trong thời gian chờ hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận là Hội có tính chất đặc thù theo quy định, tạm được tiếp tục thực hiện mức chi thù lao cho Chủ tịch Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn bằng 100% mức lương cơ sở (theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh).

        Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 17 tháng 12 năm 2020 UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số  1321/UBND-TH đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức thực hiện quy định chế độ thù lao đối với người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh Chủ tịch chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang theo quy định (Ủy ban nhân dân tỉnh không ban hành Quyết định để quy định lại nội dung Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND). Đồng thời, trước đó UBND tỉnh cũng đã có có Văn bản số 1312/UBND-TH ngày 14 tháng 12 năm 2020 thống nhất chủ trương thực hiện (truy lãnh lại, nếu chưa được chi trả) chế độ thù lao đối với người giữ chức danh Chủ tịch chuyên trách tại Hội Chữ Thập đỏ và Hội Người Cao tuổi có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 cho đến ngày 14 tháng 12 năm 2020 (kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo, đã được giao trong dự toán ngân sách huyện đầu năm 2020).

      Tóm lại, theo quy định hiện hành tất các chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội đặc thù có phạm vi hoạt động tại xã, phường, thị trấn trong địa bàn tỉnh An Giang đều được hưởng chế độ thù lao theo quy định (không phân biệt đối tượng đã nghỉ hưu hoặc chưa nghỉ hưu)./.

 

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

THIỆN NHÂN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online