CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Thanh tra

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

04:32 27/10/2017

Sáng ngày 25/10/2017, ông Nguyễn Khánh Hiệp – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra Sở Nội vụ

              Tại buổi công bố, ông Trương Long Hồ – Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 2957/QĐ-SNV ngày 10/10/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức đối với các đơn vị thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 2958/QĐ-SNV ngày 10/10/2017 về việc cử công chức giám sát đoàn thanh tra.
 

Hình 1. Ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn công bố Quyết định.
              Ông Võ Minh Nâng – Chánh thanh tra Sở Nội vụ, Phó trưởng đoàn thông qua Kế hoạch thanh tra, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Mục đích của thanh tra nhằm giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực khen thưởng, chế độ, chính sách đối với Người có công; bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 
Hình 2. Ông Võ Minh Nâng – Chánh thanh tra Sở, Phó trưởng đoàn thông qua kế hoạch thanh tra
             Tại buổi công bố, đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 01/01/2015 đến 06/10/2017.

Hình 3. Ông Nguyễn Khánh Hiệp – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu.

    Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Khánh Hiệp – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất cao với Quyết định thanh tra, đồng thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn cung cấp hồ sơ, tích cực phối hợp cùng đoàn, qua công tác thanh tra giúp đơn vị phát hiện được những hạn chế, thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh.     
Đoàn thanh tra 2957 có 6 thành viên, do Ông Trương Long Hồ – Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn. Niên độ thanh tra từ năm 2015 đến 2017.
Thời gian thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.

 

Ánh Thu - Thanh tra Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online