Sở Nội vụ ban hành Thông báokết luận kiểm tra đối với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang
Thanh tra

Sở Nội vụ ban hành Thông báokết luận kiểm tra đối với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang

09:51 23/12/2023

Ngày 21/12/2023 Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Thông báoKết luận kiểm tra số 2290/TBKL-SNVvề việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động(giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 01/11/2023)đối với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang.

Responsive image

Nội dung Thông báo kết luận kiểm tra đã chỉ rõ, ngoài những kết quả đã đạt được, bên cạnh đó trong quá trình triển khai thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế:

1.Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội và điều lệ hội
Các cấp Hội thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến họat động Hội. 
Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật có thực hiện đảm bảo các quy định trong Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động hội và điều lệ hội; Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 393/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang.
Có xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước của Liêp hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật.Tuy nhiên, Liêp hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang chưa ban hành quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong nội bộ, Quy tắc đạo đức trong hoạt động Liêp hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.
2. Chế độ thông tin, báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của hội hằng năm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội hoạt động
Hàng năm Hội thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại khoản 7, Điều 24 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội.
Về chế độ hội họp: theo Điều lệ Hội thì Ban Chấp hành mỗi năm họp 02 lần, như vậy Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật có thực hiện chế độ hội họp Ban Chấp hành, tuy nhiên giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 01/11/2023, theo hồ sơ cung cấp thì năm 2019 (1 lần), năm 2020 (2 lần), năm 2021 (1 lần), năm 2022 (1 lần) và năm 2023 (1 lần), cụ thể:
+ Năm 2019: họp 01 lần, vào ngày 20/01/2020 (thời gian họp trễ so quy định 06 tháng/lần).
+ Năm 2020: họp 02 lần, vào ngày 17/6/2020; 21/10/2020. 
+ Năm 2021: họp 01 lần, vào ngày 28/6/2021.
+ Năm 2022: họp 01 lần, vào ngày 16/7/2022 (thời gian họp trễ so quy định 06 tháng/lần).
+ Từ đầu năm 2023 đến 30/11/2023: họp 01 lần, vào ngày 22/9/2023 (thời gian họp trễ so quy định 06 tháng/lần).
Qua đó Sở Nội vụ kiến nghịChủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh,tổ chức thực hiện những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời có báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ (Thanh tra Sở) trước ngày 31/01/2024, để theo dõi việc thực hiện Thông báo kết luận kiểm tra theo quy định./.

Đính kèm: Kết luận số 2290/TBKL-SNV ngày 21/12/2023 của Sở Nội vụ.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

NQT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online