Lấy ý kiến Dự thảo quy định chế độ thù lao đối với người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù
Tổ chức - Bộ máy

Lấy ý kiến Dự thảo quy định chế độ thù lao đối với người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù

10:23 09/11/2020

Thực hiện Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2012 về việc quy định mức thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chế độ thù lao đối với hội có tính chất đặc thù có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Quyết định 766/QĐ-UBND có nêu “Chủ tịch hội: thực hiện theo Bảng số 1, phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và lực lượng công an, quân sự các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thuộc tỉnh An Giang”. Nghĩa là, chức danh Chủ tịch tại các hội có tính chất đặc thù có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn hưởng chế độ theo người hoạt động không chuyên trách.
Hiện nay, Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND của Hội Đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 đã quy định giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nên hai chức danh Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ và Chủ tịch Người Cao tuổi hiện nay không còn hưởng chế độ của người hoạt động không chuyên trách. 
Mặt khác, theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg chỉ quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù. Trong khi thực tế ở cấp xã hiện nay đa phần người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù không phải là đối tượng nghỉ hưu.
Từ những cơ sở trên, qua rà soát các quy định của địa phương tại khoản 3 Điều 1 Quyết định 766/QĐ-UBND hiện nay là không còn phù hợp, cần phải tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định về chế độ thù lao đối với những người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và quy định của pháp luật.
Sở Nội vụ đã tham mưu xây dựng dự thảo Tờ trình, Nghị quyết HĐND về chế độ thù lao đối với những người không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang (đính kèm dự thảo Tờ trình, Nghị quyết). Xin gửi đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh.
Do tính chất quan trọng và khẩn trương, phải phải hoàn chỉnh hồ sơ gửi cho các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra trước ngày 20 tháng 11 năm 2020, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lấy ý kiến Hội Chữ Thập đỏ, Hội người cao tuổi cấp huyện và cấp xã về nội dung trên.
Rất mong các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có ý kiến gửi về Sở Nội vụ (thông qua phòng Tổ chức Biên chế và Tổ Chức Phi Chính phủ - nclinh04@angiang.gov.vn) trước ngày 10 tháng 11 năm 2020 để tổng hợp trình UBND tỉnh./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Phòng TCBC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online