Báo cáo kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập Hội đặc thù năm 2017
Tổ chức - Bộ máy

Báo cáo kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập Hội đặc thù năm 2017

10:44 11/01/2018

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Sở Nội vụ có văn bản số 21/BC-SNV ngày 05 tháng 01 năm 2018 về việc báo cáo kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập Hội đặc thù năm 2017

          Kết quả kê khai, có 15/15 hội đặc thù, với 85 người phải thực hiện kê khai chi tiết, đạt tỷ lệ 100%; Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết là 54 người, tỷ lệ 63,53% so với số bản đã công khai; Số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp là 57 người, tỷ lệ 67,06% so với số bản đã công khai. Tổng số bản kê khai dưới hai hình thức là 111 bản, lớn hơn số đối tượng phải kê khai là 58 người. Sự chênh lệch này là do có 6/15 hội thực hiện cả 2 hình thức: niêm yết và công bố tại cuộc họp.
          Nhìn chung, việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của tất cả các hội đặc thù được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, một số hội thực hiện chưa đầy đủ biểu mẫu theo yêu cầu hoặc kê khai chậm trễ so với thời gian quy định.

 

Thị Giang - Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online