Công bố Kết luận thanh tra tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo
Thanh tra

Công bố Kết luận thanh tra tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo

03:16 09/08/2023

Ngày 08/8/2023 Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy; quản lý số lượng người làm việc; xây dựng đề án vị trí việc làm; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó đối với Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo (thời kỳ thanh tra từ 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022). Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn ông Võ Minh Nâng chủ trì buổi công bố, Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo ông Nguyễn Hữu Giềng, cùng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan cùng tham dự.

Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu đã thu thập được trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, đồng thời xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra gửi lấy ý kiến tham gia của các phòng chuyên môn; tổng hợp báo cáo giải trình của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo; trình lãnh đạo Sở Nội vụ ký ban hành Kết luận thanh tra số 1389/KL-SNV ngày 31 tháng 7 năm 2023. Theo đó nội dung Kết luận thanh tra đã chỉ ra những kết quả đạt được, đồng thời còn một số tồn tại, hạn chế như  xếp lương đối với 01 trường hợp trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 chưa phù hợp theo quy định; Tiếp nhận 01 trường hợp vào làm viên chức khi chưa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất trước khi quyết định tiếp nhận theo thẩm quyền. Đến thời điểm thanh tra, trường hợp này đã chuyển công tác; Mẫu hợp đồng đối với một số loại công việc theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập chưa thực hiện theo Mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Responsive image

Hình 1. Ông Võ Minh Nâng, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn, công bố toàn văn Kết luận thanh tra

Tại buổi công bố Kết luận thanh tra, Chánh thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn đề nghị sau khi buổi công bố, đơn vị có trách nhiệm công khai Kết luận thanh tra, niêm yết tại trụ sở, xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra gửi Sở Nội vụ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật.

Responsive image

Hình 2. Lãnh đạo Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo phát biểu ý kiến tại buổi công bố Kết luận thanh tra.

Thay mặt đơn vị, ông Nguyễn Hữu Giềng, Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo thống nhất cao với nội dung Kết luận thanh tra; đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Đoàn thanh tra, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra theo đúng quy định./. 

NQT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online