Đề nghị góp ý Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm
Tổ chức - Bộ máy

Đề nghị góp ý Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm

05:01 09/06/2022

Nhằm có cơ sở để tham mưu UBND tỉnh có ý kiến đối với Công văn số 2339/BNV-TCBC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nội vụ về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm.

    Do tính chất quan trọng của nội dung dự thảo, Sở Nội vụ đề nghị Quý cơ quan góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm (đính kèm dự thảo Thông tư và các phụ lục) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 14 tháng 6 năm 2022 (file mềm gửi theo địa chỉ: Nclinh04@angiang.gov.vn). Sau thời gian trên, nếu Quý cơ quan không có ý kiến tham gia xem như thống nhất với dự thảo Thông tư. Ghi chú: Chỉ đóng góp ý kiến đối với vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh, cấp huyện. Rất mong Quý cơ quan có ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành văn bản góp ý theo quy định./

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online