Lấy ý kiến dự thảo quy định về quản lý cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh an giang
Xây dựng chính quyền

Lấy ý kiến dự thảo quy định về quản lý cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh an giang

11:07 13/09/2021

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, nhằm triển khai các quy định hướng dẫn của Trung ương liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, gắn với việc sắp xếp, bố trí số lượng, phân công nhiệm vụ, phân cấp trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý cán bộ công chức ở cơ sở, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo “Quy định về quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Văn bản, Sở Nội vụ trân trọng đề nghị Sở, Ban ngành đoàn thể và UBND các huyện, thị, thành trong tỉnh tham gia nghiên cứu đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 01 tháng 10 năm 2021 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định (toàn văn Dự thảo được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ để lấy ý kiến rộng rãi đối tượng có liên quan, nội dung góp ý có thể gửi trực tiếp về địa chỉ Email: thiennhan.ag@gmail.com hoặc qua số điện thoại: 0767.364.513).
Việc quy định bố trí số lượng, phân công nhiệm vụ, phân cấp trách nhiệm trong quản lý cán bộ, công chức cấp xã có ý nghĩa rất quan trọng, ảnh hưởng đến toàn thể bộ máy hệ thống chính trị tại cơ sở. Vì vậy Sở Nội vụ rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến của Quý cơ quan./.
(Kèm theo file Dự thảo Văn bản)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

THIỆN NHÂN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online