Kiểm tra công vụ tại UBND phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, An Giang
Cải cách hành chính

Kiểm tra công vụ tại UBND phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, An Giang

08:27 25/07/2017

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh

 
 

    Ngày 20/7/2017, Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất tại UBND phường Mỹ Quý. Trong đó, kiểm tra các nội dung: tình hình, kết quả giải công việc, giải quyết quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tinh thần, trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.
    Công tác kiểm tra nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
    Trong thời gian tới, Tổ Kiểm tra công vụ tiếp tục kiểm tra một số cơ quan hành chính các cấp, duy trì và triển khai hoạt động kiểm tra thường xuyên để nâng cao tính tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Responsive image
Responsive image
Responsive image
 

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online