Điểm mới đối với công tác hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
Văn phòng Sở

Điểm mới đối với công tác hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

03:32 09/11/2021

Về việc ủy quyền Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cho phép thành lập; chia, tách; hợp nhất; sáp nhập; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

Ngày 04/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2570/QĐ-UBND về việc ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cho phép thành lập; chia, tách; hợp nhất; sáp nhập; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Theo đó, thời gian ủy quyền Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 01 tháng 10 năm 2024.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ngọc Bích

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online