Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ
Văn phòng Sở

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ

02:23 13/07/2022

Sáng ngày 06/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

   Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ có Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Trương Hải Long; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo các Vụ/Cục/Ban Tổ chức cán bộ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội của Bộ.

  Tham dự tại điểm cầu 63 địa phương có Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Nội vụ và công chức có liên quan; Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện, với tổng số khoảng 1.800 đại biểu tại 63 điểm cầu.


 Responsive image

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Hội nghị

 Responsive image
Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới 63 điểm cầu địa phương

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết, Bộ, ngành Nội vụ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo hướng giảm đầu mối, giảm khâu trung gian gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về quản lý nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực;
Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xác định vị trí việc làm công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương;
Nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của Quốc gia và từng địa phương (đến đơn vị hành chính cấp xã) phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung xử lý những bất cập phát sinh trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021;
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, giảm thủ tục, phiền hà và tăng sự hài lòng của Nhân dân;
Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục triển khai Chương trình hành động của ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
Xây dựng và hoàn thiện quy định của pháp luật về văn thư - lưu trữ, đặc biệt là lưu trữ tài liệu điện tử làm cơ sở để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ nhằm phát huy tốt giá trị của tài liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cán bộ, công chức thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức…
(Nguồn: https://moha.gov.vn).

Ngọc Bích

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online