Hội nghị giao ban công tác Nội vụ 9 tháng đầu năm 2023
Văn phòng Sở

Hội nghị giao ban công tác Nội vụ 9 tháng đầu năm 2023

08:38 27/10/2023

Chiều ngày 25/10/2023, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác Nội vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Ông Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trị Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê Nguyên Châu, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và lãnh đạo 11 phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Responsive image

Hội nghị được tổ chức tại UBND huyện Phú Tân

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Nội vụ tỉnh An Giang đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh: Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Người đứng đầu, Cấp phó Người đứng đầu đơn vị trực thuộc thuộc Sở Nội vụ, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố; Quy chế xét tặng Giải thưởng Tôn Đức Thắng; Kế hoạch biên chế năm 2024 và giai đoạn 2022 - 2026 của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù; Phê duyệt 717/855 Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập; Tham mưu thành lập mới 02 đơn vị, tổ chức lại 04 đơn vị và sáp nhập, hợp nhất, giải thể 05 đơn vị thuộc bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập với 236 chỉ tiêu, và rà soát, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023; tổ chức Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các lớp lãnh đạo cấp sở, cấp huyện, cấp phòng và tương đương, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn với 1.253 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh năm 2023. 
Tham mưu UBND tỉnh Quyết định về giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, mức độ am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp xã năm 2023; Tổ chức bàn giao Hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh (Dự án 513) để đưa vào lưu trữ, quản lý, sử dụng đúng theo quy định; Hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương xem xét và được Ủy ban Thường vụ Quốc Hội thông qua ban hành Nghị Quyết thành lập thị xã Tịnh Biên, thị trấn Đa Phước (huyện An Phú), thị trấn Hội An (huyện Chợ Mới); Lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc huyện Tri Tôn. Tham mưu Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2030; Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh An Giang năm 2023. Song song đó, công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh thực hiện, các nội dung trọng tâm của chương trình cải cách hành và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số được triển khai đầy đủ, đúng quy định. Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại 10 Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và 20 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã; kiểm tra công vụ tại 21 cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động cải cách hành chính, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện văn hóa công vụ trong giao tiếp với người dân, doanh nghiệp. 
Công tác thi đua, khen thưởng triển khai kịp thời, đúng quy định, đã tham mưu UBND tỉnh khen thưởng 133 Cờ thi đua cấp tỉnh, 826 Tập thể lao động xuất sắc, 89 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 3.922 Bằng khen UBND tỉnh, 357 Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”. Trình khen thưởng cấp Nhà nước 07 Cờ thi đua của Chính phủ, 04 Huân chương Lao động hạng Ba, 05 Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, 50 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 645 Kỷ niệm chương “Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù, đày”… Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và trao thưởng cấp Nhà nước, đồng thời giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. Công tác văn thư, lưu trữ tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, đã tham mưu UBND tỉnh tập huấn công tác quản lý, bảo quản tài liệu quý, hiếm tại các Đình thần trên địa bàn tỉnh; Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ tại các xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2023 - 2027”; Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”. Công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo được tăng cường, việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện đảm bảo thời gian, đáp ứng nhu cầu chính đáng, cần thiết của các cá nhân và tổ chức tôn giáo. Mặt khác, đã thực hiện 07 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đó, đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện công tác Nội vụ. 
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được của ngành, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương như: Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính ở các địa phương còn thấp; quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý ngành giáo dục, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; vướng mắc trong xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở ấp; hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với đối tượng là cán bộ không chuyên trách ở cấp xã…

Responsive image
 
Ông Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ 
phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị toàn ngành Nội vụ cần tập trung rà soát các nội dung, đầu công việc, tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2023, và xây dựng các nhiệm vụ cho kế hoạch công tác năm 2024 đạt chất lượng cao nhất. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho lãnh đạo các cấp về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng ngạch, tuyển dụng, tinh giản biên chế, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức… đảm bảo quy định; Tham mưu tổng kết đánh giá các mô hình sát nhập, nhất thể hóa chức danh ở các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đơn vị hành chính, công tác thanh niên, dân chủ cơ sở, tổ chức Hội và tổ chức phi chính phủ… Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về nghiệp vụ, công vụ, cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính, hoạt động công vụ, nghiên cứu thêm các mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, thu hút sản xuất, kinh doanh, đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…./.

Mạnh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online